marți, 6 decembrie 2011

a trebuit să se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile

Evrei 2:13 - Şi iarăşi: "Îmi voi pune încrederea în El!" Şi în alt loc: "Iată-Mă, Eu şi copiii pe care mi i-a dat Dumnezeu!"
Evrei 2:14 - Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul,
Evrei 2:15 - şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.
Evrei 2:16 - Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţiei lui Avraam.
Evrei 2:17 - Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos, şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşirea pentru păcatele norodului.
Evrei 2:18 - Şi prin faptul că El Însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.

                                                      Suferinţa lui Cristos pentru a ne alina nouă suferinţa. Aşa fac părinţii cu copiii lor. Dar aici, noi, copiii seminţiei lui Avraam, El părintele nostru. E lungă şi bogată istoria mântuirii, încât să ne poată cuprinde pe toţi. Deşi nu suntem îngeri, acum suferinţa lui Isus ne dă dreptul să tindem să fim. Trebuie să scăpăm, aşa ca îngerii, de robia fricii de moarte, pentru a fi izbăviţi. Şi prin izbăvire să devenim aşa cum ne vrea Dumnezeu, adică să tindem să ne apropiem cât mai mult de perfecţiunea divină. Deoarece cu cât mai perfecţi, cu atât mai de neispitit.
 Scriu aici şi traducerea lui Bartolomeu Anania:
Evrei 2:13 - Şi încă: "Eu voi fi încrezător în El!" şi încă: "Iată Eu şi pruncii pe care Mi i-a dat Dumnezeu!"
Evrei 2:14 - Aşadar, de vreme ce pruncii îşi aveau părtăşie în sânge şi în trup, tot astfel şi El: aceloraşi li S-a făcut părtaş, pentru ca prin moarte să-l surpe pe cel care are stăpânia morţii, adică pe diavolul,
Evrei 2:15 - şi să-i elibereze pe cei ce de frica morţii erau toată viaţa ţinuţi în robie.
Evrei 2:16 - Fiindcă e de la sine'nţeles că nu pe îngeri i-a luat El în grijă, ci pe urmaşii lui Avraam i-a luat.
Evrei 2:17 - Pentru aceea era El dator să li Se asemene întru totul fraţilor, ca să devină El Arhiereu milostiv şi credincios în slujba lui Dumnezeu, spre a ispăşi păcatele poporului.
Evrei 2:18 - Că El Însuşi fiind încercat prin ceea ce a pătimit, şi celor ce sunt în încercări poate să le ajute.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu